Artikelen

Is de beeindigingsovereenkomst een vaststellingsovereenkomst

Bij de uitleg van de overeenkomst bepalingen komt het aan op de betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op wat zij op dat punt redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Een en ander brengt wel met zich dat wanneer een Continue Reading

De zogenoemde pensioenregel

DE ZOGENOEMDE PENSIOENREGEL Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd voorafgaande opzegging nodig is (zie hfdst. 4). Daarop is een uitzondering gemaakt. Een arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd eindigt van rechtswege door de dood van de werknemer. Is er nog een situatie denkbaar dat een arbeidsovereenkomst aangegaan voor Continue Reading

De nagelaten betrekkingen

De nagelaten betrekkingen In art. 7:674 lid 3 Burgerlijk Wetboek wordt aangegeven wie de nagelaten betrekkingen, dus de nabestaanden, zijn die voor een overlijdensuitkering in aanmerking komen. Nabestaanden zijn:- de echtgenote; – de geregistreerde partner van wie de werknemer niet duurzaam gescheiden leefde of- degene met wie de werknemer ongehuwd Continue Reading

De dood van de werknemer

De leden 7 en 8 van art. 7:667 Burgerlijk Wetboek noemen uitdrukkelijk de bedingen die betrekking hebben op: – het in het huwelijk treden van de werknemer; – het aangaan van een geregistreerd partnerschap en – de zwangerschap of de bevalling van de werkneemster. Als het gaat om de zwangerschap Continue Reading

Beëindiging door het verstrijken van de tijd

Niet in lid 4 van art. 7:667 Burger-lijk Wetboek is opgenomen het oordeel van de Hoge Raad uit 1992. Toen werd beslist dat de Ragetlie-regel niet alleen geldt als de arbeidsovereenkomst aangegaan voor on-bepaalde tijd werd beëindigd met wederzijds goedvinden maar ook als deze werd opgezegd nadat hiervoor toestemming was Continue Reading

Het stelsel van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst

Men dient de bedongen arbeid persoonlijk verrichten. Dit persoonlijke karakter van de te verrichten arbeid brengt met zich dat de arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege door de dood van de werknemer. De dood van de werkgever heeft overigens niet tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. Bij de beide laatste Continue Reading