Artikelen

Beëindiging van rechtswege

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst van rechtswege kan voortvloeien uit het verstrijken van de tijd of een andere objectief bepaalbare duur, maar kan evengoed een gevolg zijn van het intreden van een ontbindende voorwaarde. In tegenstelling tot de duur van de arbeidsovereenkomst waarbij de beëindiging objectief bepaalbaar is gaat het Continue Reading

Is de beeindigingsovereenkomst een vaststellingsovereenkomst

Bij de uitleg van de overeenkomst bepalingen komt het aan op de betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op wat zij op dat punt redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Een en ander brengt wel met zich dat wanneer een Continue Reading

Wilsgebreken

Ook wanneer een werkgever nalaat een deskundige te raadplegen komt het voor zijn rekening en risico als blijkt dat hij `dwaalt’. Een beroep op dwaling of bedrog wordt van werkgeverskant wel gedaan als een werknemer hem niet volledig of zelfs onjuiste informatie geeft over het al dan niet hebben van Continue Reading

De zogenoemde pensioenregel

DE ZOGENOEMDE PENSIOENREGEL Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd voorafgaande opzegging nodig is (zie hfdst. 4). Daarop is een uitzondering gemaakt. Een arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd eindigt van rechtswege door de dood van de werknemer. Is er nog een situatie denkbaar dat een arbeidsovereenkomst aangegaan voor Continue Reading

De nagelaten betrekkingen

De nagelaten betrekkingen In art. 7:674 lid 3 Burgerlijk Wetboek wordt aangegeven wie de nagelaten betrekkingen, dus de nabestaanden, zijn die voor een overlijdensuitkering in aanmerking komen. Nabestaanden zijn:- de echtgenote; – de geregistreerde partner van wie de werknemer niet duurzaam gescheiden leefde of- degene met wie de werknemer ongehuwd Continue Reading

De dood van de werknemer

De leden 7 en 8 van art. 7:667 Burgerlijk Wetboek noemen uitdrukkelijk de bedingen die betrekking hebben op: – het in het huwelijk treden van de werknemer; – het aangaan van een geregistreerd partnerschap en – de zwangerschap of de bevalling van de werkneemster. Als het gaat om de zwangerschap Continue Reading