Beëindiging van rechtswege

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst van rechtswege kan voortvloeien uit het verstrijken van de tijd of een andere objectief bepaalbare duur, maar kan evengoed een gevolg zijn van het intreden van een ontbindende voorwaarde. In tegenstelling tot de duur van de arbeidsovereenkomst waarbij de beëindiging objectief bepaalbaar is gaat het bij de ontbindende voorwaarde om een onzekere gebeurtenis waarbij het dus onzeker is of en wanneer de gebeurtenis zal plaatsvinden.

Ook is het mogelijk dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt door het bereiken van een bepaalde leeftijd. Van rechtswege’ betekent niet meer of minder dan dat voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst door een van de partijen geen opzegging is vereist. Dat betekent dat de voor de opzegging geldende voorschriften niet van toepassing zijn.

Dat geldt niet alleen voor bijvoorbeeld de voor de opzegging in acht te nemen termijn(en); ook hoeft er geen toestemming van de Centrale organisatie werk en inkomen te worden verkregen om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. Naast dit algemene opzegverbod gelden ook de bijzondere opzegverboden niet.

Beëindiging door het verstrijken van de tijd

Inleiding

Art. 7:667 lid 1 Burgerlijk Wetboek bepaalt eenvoudigweg dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt door het verstrijken van de tijd die in de arbeidsovereenkomst. door de wet of door het gebruik is aangegeven de arbeidsovereenkomst aangegeven as het gaat om het verstrijken van de tijd die in de arbeidsovereenkomst is aangegaan dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd (zie Meel 1 6.2). Van belang is dat het einde van die arbeidsovereenkomst objectief bepaald is. Een dergelijke arbeidsovereenkomst komt in veel verschijningsvormen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *