Tag: arbeidsrecht jurist

Post 3

IS DE BEËINDIGINGSOVEREENKOMST EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST? zeg maar over-en-weertoets waarbij de bedoelingen en de verwachtingen van de par-tijen maatgevend zijn. Bij

Post 2

uitgebleven. Het gaat er om dat een en ander aannemelijk wordt gemaakt; hoge eisen worden er aan het bestaan van

Post 1

2.6 WILSGEBREKEN ten ervan.' Ook wanneer een werkgever nalaat een deskundige te raadplegen komt het voor zijn rekening en risico

De zogenoemde pensioenregel

DE ZOGENOEMDE PENSIOENREGEL Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd voorafgaande opzegging nodig is (zie hfdst. 4). Daarop

De nagelaten betrekkingen

De nagelaten betrekkingen In art. 7:674 lid 3 Burgerlijk Wetboek wordt aangegeven wie de nagelaten betrekkingen, dus de nabestaanden, zijn

De dood van de werknemer

De leden 7 en 8 van art. 7:667 Burgerlijk Wetboek noemen uitdrukkelijk de bedingen die betrekking hebben op: – het

Beëindiging door het verstrijken van de tijd

Niet in lid 4 van art. 7:667 Burger-lijk Wetboek is opgenomen het oordeel van de Hoge Raad uit 1992. Toen