Tag: arbeidsrecht advies

Beëindiging van rechtswege

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst van rechtswege kan voortvloeien uit het verstrijken van de tijd of een andere objectief bepaalbare

Wilsgebreken

Ook wanneer een werkgever nalaat een deskundige te raadplegen komt het voor zijn rekening en risico als blijkt dat hij

De zogenoemde pensioenregel

DE ZOGENOEMDE PENSIOENREGEL Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd voorafgaande opzegging nodig is (zie hfdst. 4). Daarop

De nagelaten betrekkingen

De nagelaten betrekkingen In art. 7:674 lid 3 Burgerlijk Wetboek wordt aangegeven wie de nagelaten betrekkingen, dus de nabestaanden, zijn

De dood van de werknemer

De leden 7 en 8 van art. 7:667 Burgerlijk Wetboek noemen uitdrukkelijk de bedingen die betrekking hebben op: – het

Beëindiging door het verstrijken van de tijd

Niet in lid 4 van art. 7:667 Burger-lijk Wetboek is opgenomen het oordeel van de Hoge Raad uit 1992. Toen

Het stelsel van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst

Men dient de bedongen arbeid persoonlijk verrichten. Dit persoonlijke karakter van de te verrichten arbeid brengt met zich dat de